Project

BG16RFOP002-3.001-0873-C01

Проект BG16RFOP002-3.001-0873-C01 „Подобряване на енергийната и ресурсна ефективност във „Фарма Вет“ ООД” , по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” Процедура за избор на изпълните с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линии в биоцидно и лекарствено производство:

 

  • 1. Комплексна линия за производство на отрови – 1 брой;
  • 2. Линия за производство на таблетки – 1 брой;
  • 3. Линия за производство на прахови форми – 1 брой;
  • 4. Система за производство и бутилиране на течни разтвори – 1 брой;
  • 5. Машина за изработка, пълнене и запечатване на пластмасови ампули с течности – 1 брой;
  • 6. Машина за затваряне на капсули с прахови форми – 1 брой“

Тръжна документация за избор на изпълнител, чрез Публична покана на „Фарма Вет“ ООД , бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0873-C01, по проект „Подобряване на енергийната и ресурсна ефективност във „Фарма Вет“ ООД”