Проекти

„Подобряване на енергийната и ресурсна ефективност във „Фарма Вет“ ООД”

ПРОЕКТ № BG16RFOP002-3.001-0873-C01

Процедура за избор на изпълнител

ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.001-0982-C01