Изберете страница

Проекти

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност на ФАРМА ВЕТ ООД

ПРОЕКТ № BG16RFOP002-6.002-0407-C01

Обява до заинтересованите лица и общественост от „Фарма Вет“ ООД”

ПРОЕКТ document2019-11-25-140212

Обява до заинтересованите лица и общественост от „Фарма Вет“ ООД”

ПРОЕКТ document2019-11-25-140212

Проект № BG16RFOP002-2.040-1384-C01

Уведомление за инвестиционно предложение от „Фарма Вет“ ООД”

ПРОЕКТ document2019-11-25-140049

„Подобряване на енергийната и ресурсна ефективност във „Фарма Вет“ ООД”

ПРОЕКТ № BG16RFOP002-3.001-0873-C01