Процедура за избор на изпълнител, с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за стерилно производство на лекарства в течна форма:

 • 1.Система за вода за инжекции, включваща апарат за обратна осмоза и дестилатор – 1 брой;
 • 2.Вакуумен хомогенизатор – 1 брой;
 • 3.Двоен микрофилтър – 1 брой;
 • 4.Съд за съхранение на чистата продукция – 1 брой;
 • 5.Машина за миене на стъклени шишета с ламинарно покритие – 1 брой;
 • 6.Апарат за сушене на стъклени шишета с ламинарно покритие – 1 брой;
 • 7.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета с ламинарно покритие – 1 брой;
 • 8.Машина за поставяне на алуминиеви капачки с ламинарно покритие – 1 брой;
 • 9.Двупроходен вакуумен автоклав – 1 брой;
 • 10.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета – 1 брой;
 • 11.Машина за поставяне на алуминиеви капачки – 1 брой.”

Тръжна документация за избор на изпълнител, чрез Публична покана на „Фарма Вет“ ООД , бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0982-C01, по проект „Инвестиции в специализирано производство”